Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN S-Diving B.V.

Wij zijn S-Diving B.V., met adres Uilenstede 314 1183 DB Amstelveen, met Kvk-nummer: 72613580.

Dit zijn onze algemene voorwaarden (de Voorwaarden). Als u vragen heeft over de Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres: info@s-diving.nl en telefoonnummer: 020-6407806.

Artikel 1 – Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website s-diving.nl en alle subdomeinen (de Website). De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.
 2. Wij zullen u de Voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op de Website.
 3. Wij hebben het recht de Voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Voorwaarden van toepassing is.
 4. Afspraken die afwijken van deze Voorwaarden zijn alleen geldig als wij deze afspraken schriftelijk met u zijn overeengekomen.
 5. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 3 – Informatie op en beschikbaarheid van de Website

 1. Wij doen ons best om te zorgen dat de Website beschikbaar is en de informatie op de Website up-to-date is.
 2. Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Ook kunnen wij niet garanderen dat de informatie op onze Website volledig en juist is. De informatie is afkomstig van de duikschool.
 3. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor geleden schade, als de Website niet of niet veilig werkt.
 4. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor geleden schade door onjuiste of onvolledige informatie op de Website.

Artikel 4 – Registratie

 1. Voor de aankoop van de Cursus moet u zich registreren bij ons op de Website.
 2. U moet minstens 18 jaar oud zijn om de overeenkomst voor een Cursus te sluiten. Als u onder de 18 jaar bent, heeft u voor het sluiten van de overeenkomst toestemming van een ouder/voogd nodig. Er kan een minimum leeftijd voor deelname aan de Cursus verplicht zijn gesteld.
 3. Wij mogen ervan uitgaan dat de gegevens die u aan ons verstrekt kloppen.

Artikel 5 – Prijs

Wij bieden het gebruik van de Website gratis aan u aan.

Artikel 6 – Overeenkomst met duikschool

 1. Wanneer u een Cursus selecteert en de Cursus afrekent via de Website, sluit u een overeenkomst met ons.

Artikel 7 – Uitsluiting

Wij behouden ons het recht voor om u (deels) van de Website uit te sluiten of toegang tot de Website te ontzeggen. Als wij ervoor kiezen u geen toegang meer te verlenen, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortkomt.

Artikel 8 – Vrijwaring en aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor: – directe of indirecte schade die u lijdt door het gebruiken van onze Website;

– directe of indirecte schade die u lijdt door (verkeerde) informatie op de Website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;

– schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website, om redenen die buiten onze macht liggen.

 1. Wij zijn alleen aansprakelijk voor uw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal € 500, of het bedrag dat onze verzekeraar in dat geval uitkeert.

Artikel 9 – Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 10 – Vrijwaring

Door de Website te gebruiken, vrijwaart u ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit onze aansprakelijkheid niet uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

U mag inhoud van de Website niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.

Artikel 12 – Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen u en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd over het geschil te oordelen.

Schuiven naar boven